جلسه گفت و شنود مسئول اتحادیه استان با شبکه پشتیبانی تبریز

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی،سلسله نشست های گفت شنود با حضور شبکه پشتیبان و مسئول اتحادیه استان برگزار گردید.در این جلسات به بررسی مشکلات و چالش های روبه رو با نوجوان تبریزی مانند آموزش های مهارت های زندگی، اموزش سواد رسانه آی، مهارت های هویت یابی، گسترش امکانات تفریحی وفضاهای دخترانه در سطح شهر پرداختند.

5 Comments
Staten Islander News سپتامبر 13, 2021
| |
I am generally seeking for new information on this crucial subject matter, and am especially happy when ever I actually find blogs which might be well-written and well-researched. I want to thank you for featuring this wonderful data, and i also search forward to read more right from the blog in the foreseeable future. http://www.cfee.cnrs.fr/spip.php?page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fcannabistical.com%2Fnys-governor-andrew-cuomo-signs-marijuana-decrim-order%2F&submit.x=0&submit.y=0&lang=fr
Staten Islander News سپتامبر 13, 2021
| |
I am generally seeking for new information on this crucial subject matter, and am especially happy when ever I actually find blogs which might be well-written and well-researched. I want to thank you for featuring this wonderful data, and i also search forward to read more right from the blog in the foreseeable future. http://www.cfee.cnrs.fr/spip.php?page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fcannabistical.com%2Fnys-governor-andrew-cuomo-signs-marijuana-decrim-order%2F&submit.x=0&submit.y=0&lang=fr
marijuana research سپتامبر 13, 2021
| |
I appreciate your providing this information for people aiming to get more info about issues such as this. Your blog page was well-written and very well researched, that is certainly greatly valued. I am constantly searching for new blogs to follow and browse frequently. http://bestket.com/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcannabistical%3Emarijuana+dispensary+boston%3C%2Fa%3E
Sense of Urgency UN سپتامبر 10, 2021
| |
Your website has surely supplied me with simply the details that I just needed. We have been undertaking analysis upon this kind of theme for a short time, and this seems to have taken a very long time to find a blog page that provides all the info i need. I just start looking toward browsing even more sites written by you in the foreseeable future, and might seek right here initially the next time I actually currently have another fact-finding project. https://twitter.com/souforum
. سپتامبر 9, 2021
| |
شما باید با عدم حضورتان در اینستاگرام ، آن را تحریم کنید ، نه اینکه برعکس ، با حضورتان در آن ، دیگران را به حضور در این فضای کثیف و خطرناک و ول تشویق کنید. چرا با حضور در روبیکا از پیامرسان ملی حمایت نمی‌کنید و بقیه را تشویق یا مجبور به حضور در آن نمی‌کنید؟ این نرم‌افزار چی از اینستاگرام کم دارد؟ واقعاً به حال این انقلاب و ملت تاسف می‌خورم ، چراکه وقتی یک نهاد انقلابی اینگونه عمل کند ، وای به حال بقیه