دیدار سرپرست اتحادیه استان آذربایجان شرقی با معاونت ورزش اداره کل آموزش و پرورش

به گزارش اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی, صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۰.۴.۹ حمیدی نیا سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان با خانم محمدزاده معاونت ورزش اداره کل آموزش و پرورش استان دیدار کردند.

این دیدار با هدف تعاملات بیشتر دو مجموعه در خصوص برنامه های مشترک با توجه به مخاطب مشترک و همچنین استفاده از ظرفیت ها و برنامه های ورزشی در دو مجموعه صورت گرفت .

0 Comments

No Comment.